fredag 20 mars 2009

Ny-gamla rön från sexualrådgivare Benedictus XVI

När man frågar en kristet troende person om varför det finns ondska i världen, varför Gud tillåter mord, tortyr och brottslingar som förgriper sig på oskyldiga barn blir ett vanligt svar: 1) vi kan inte känna till Guds slutliga plan bakom allt som sker och 2) den fria viljan. Gud vill självklart att så många som möjligt kommer till himmelen, men inte på bekostnad av denna stora gåva som Gud i sin givmildhet och visdom skänkt oss. En kristen insisterar på att vi har en fri vilja och det är vi själva som bestämmer vårt öde så väl på jorden som i evigheten som kommer efter döden. Det är i ljuset av detta intressant att fundera på hur den katolska kyrkan, givet påvens senaste uttalande angående AIDS och kondomer, egentligen förehåller sig till den mänskliga valfriheten och rätten till självbestämmande. Är det helt enkelt så att man inte litar på att människor ska göra "det rätta" i frågor gällande sin egen kropp och natur? "[T]he scourge can't be resolved with the distribution of condoms: on the contrary, there is a risk of increasing the problem" säger påven. Enda rimliga slutsatsen jag lyckas dra ur detta är att om människor å ena sidan har tillgång till utbildning, information och kondomer och å andra sidan en uppmaning till avhållsamhet och trohet så kommer de "välja fel". Var tog den fria viljan vägen? Menar påven att de stackars Afrikanerna helt enkelt är "för dumma" för att veta sitt eget bästa? Vore inte i sådant fall just utbildning och information den rätta vägen att gå? Han säger vidare att vi ska "give spiritual and human strength for correct behavior with regard to one's body and that of another". Ok, så kondomer är alltså ett incitament för inkorrekt beteende. Är det då meningen att avsaknaden av kondomer och den medföljande smittrisken vid samlag ska verka avskräckande och helt enkelt skrämma människor till att avstå från sex?

Här kommer man att tänka på Kant och hans kategoriska imperativ om att "behandla människor som mål i sig och inte endast som medel". I praktiken innebär det t ex att människan själv ska få bilda sig en uppfattning och få chansen att göra rationella val i frågor som berör denne, oavsett om det rör sig om arbetsplatsen, livsmedelsbutiken eller hemmet. En människa som fråntas möjligheten att välja och vara delaktig i beslut blir ett medel för att uppnå någon annans, i detta fall katolska kyrkans, agenda. Är den kantianska principen alltså något som påven och den katolska kyrkan inte skulle ställa sig bakom? Är det då på utilitaristiska grunder (vi räddar fler liv om vi slutar förespråka och distribuera kondomer) eller är det rent av för att användningen av preventivmedel är en av Gud, bibeln och kyrkan nerdikterad synd?

Vetenskapliga undersökningar angående kondomernas effektivitet åsido, påvens budskap är klart: vi kan inte lita på att människor i Afrika gör det rätta valet själva och vi bör alltså skydda dem från de risker som ett utbrett kondomanvändande medför. Låter lite som det budskap svenska RFSU sprider. Fast på tvärtomspråk.

Inga kommentarer: